Kultūros ministrės įsakymu patvirtinti poįstatyminiai aktai įgyvendinantys Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimus

Data

2017 02 03

Įvertinimas
1
LRKM.JPG

2016 m. gruodžio 1 dieną įsigaliojo Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, toliau – Įstatymas, pakeitimai, kurie suteikia daugiau galimybių administruojant autorių, atlikėjų, fonogramų ir audiovizualinių kūrinių gamintojų autorines teises. 

Įstatyme numatyta kolektyvinio administravimo veiklos priežiūrai ir teisių gynimui taikyti ikiteisminę ginčų sprendimo ir tarpininkavimo derybose tvarką. Įstatymas numato, kad tokias ikiteisminio ginčų sprendimo ir tarpininkavimo derybose funkcijas atliks Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisija, o šios komisijos nuostatus ir sudėtį tvirtins Kultūros ministerija.

Komisijos kompetencijai priskirta ne tik ikiteisminis kolektyvinio administravimo ginčų sprendimas, bet ir kitos funkcijos susijusios su autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimu. Siekiant užtikrinti komisijos teikiamų paslaugų profesionalumą ir efektyvumą, komisijos nariais galės būti asmenys, turintys teisinį arba kitą (socialinių ar humanitarinių mokslų) aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip trejų metų profesinės ar ekspertinės veiklos patirtį arba civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugų teikimo patirtį.

Kultūros ministrės įsakymu ĮV-195 „Dėl Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos nuostatų, Tarpininkavimo derybose tvarkos aprašo, Ikiteisminio ginčų sprendimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinti poįstatyminiai teisės aktai, įgyvendinantys Įstatymo nuostatas, t. y. Tarpininkavimo derybose tvarkos aprašas (su priedu, Nešališkumo deklaracija), Ikiteisminio ginčų sprendimo tvarkos aprašas (su priedu, Nešališkumo deklaracija) bei Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos nuostatai.

Įsakymas yra paskelbtas Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25712e10e7b511e68503b67e3b82e8bd